VEDTÆGTER

 

Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Odsherred Slot Car Club (OSCC) og den er hjemmehørende i Odsherred Kommune.

 

Ide grundlag:
OSCC er en ikke kommerciel forening. Modelracerbaner skal den danne grundlag for socialt samvær mellem medlemmerne. OSCC lægger vægt på at alle medlemmer bidrager til en god atmosfære og et godt kammeratskab i foreningen. OSCC er åben for alle der overholder deres økonomiske forpligtelser overfor foreningen, og som accepterer og opfylder indholdet i foreningens grundlag.

 

Vedtægter:
Nærværende vedtægter kan kun ændres såfremt minimum 2/3 af de frem-mødte stemmer for givne ændringsforslag ved en generalforsamling

 

Generalforsamling:
OSCC afholder generalforsamling hvert år senest 10 Februar. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt minimum halvdelen af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne skriftligt kræver det.

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves at medlemmerne indkaldes med minimum 14 dages varsel. Indkaldelsen vil ske til medlemmerne pr. e-mail.

Medlemmer som ikke har adgang til nævnte elektroniske medie kan pålægges et årligt administrations gebyr, som fastsættes af kasseren.

 

Bestyrelse:
Bestyrelsen skal bestå af minimum formand, næstformand og kasserer, som alle vælges ved direkte valg i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Endvidere kan der vælges en suppleant + evt en sekretær. Valg gælder for 2 år ad gangen. næstformand og kasserer vælges i ulige år, formand og sekretær i lige år. Andre vælges for 1 år ad gangen.

Der kræves ekstraordinær generalforsamling for at ændre bestyrelsens sammensætning i utide. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af foreningen og desuden skal mindst et medlem være bosiddende i Odsherred Kommune.

Formanden afgør alle tvivlsspørgsmål i forhold til foreningens vedtægter. Kasseren er ansvarlig for foreningens økonomi og løbende opdatering af foreningens medlemsliste.

Bestyrelsen udpeger en person til at revidere og kontrollere regnskabet som minimum i forbindelse med hver general-forsamlingen. ”Revisoren” kan ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen. Det reviderede regnskab skal godkendes på den årlige generalforsamling.

Alle investeringer, løbsklasser og regler bestemmes endeligt af bestyrelsen.

 

Økonomi:
Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Foreningen må ikke på noget tidspunkt påtage sig udgifter som medfører negativ kassebeholdning.

Foreningens økonomi bygger primært på medlemmernes indskud og kontingent indbetaling.

Sponsor aftaler på foreningens vegne må kun indgås af formanden, sponsor koordinatoren eller med en med disses fuldmagt.

Der kan kun hæves penge fra foreningens konto af enten formanden eller kasseren.

Kontingent er en løbende betaling der fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer under 18 år, seniorer over 18 år, og passive medlemmer. Alle betaler forud. Der kan også betales 50 kr. pr. gang.

Medlemmer som i en periode (minimum 4 måneder) ikke ønsker at være aktive, kan overgå til passiv medlemskab. Kontingent for passive medlemmer er 100 kr. pr. påbegyndt år, og der kræves ikke fornyet indskud når der skiftes tilbage til aktivt medlemskab.

Ved udmelding tilbagebetales resterende kontingent IKKE.

Passive medlemmer og andre med interesse herfor kan efter nærmere aftale med formanden deltage som gæster i foreningens arrangementer. Prisen for at deltage afhænger af arrangementets art og fastsættes af formanden.

Af foreningens medlemmer udlånt materiel (skinner, biler mv.) skal ved udmelding tilbageleveres eller købes af foreningen.

 

Opløsning af foreningen:
Såfremt det ved en generalforsamling besluttes at opløse OSCC vil foreningens aktiver blive solgt (samlet eller i dele) på en sådan måde, at det indbringer mest muligt. En beslutning om at opløse OSCC skal sikre minimum 30 dage til at søge den bedst mulige salgskombination. Når aktiverne er solgt opgøres foreningens økonomi, og evt overskud doneres til humanitære formål.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling
Nykøbing SJ. den 7/2-2018

 

Hent vedtægter som PDF

 

OSCC er Medlem af DANSK MINIRACE UNION www.dmru.dk